นายนพพันธุ์ แก้วเพชร

หัวหน้างาน

นายศุภชัย เถื่อนโฮ้

หัวหน้านักการภารโรง

นายสมบัติ เงาะอาศัย

นักการภารโรง

นางบัวผัน วงศ์เสมอ

นักการภารโรง

นางสาวจันทร์ฉาย ขันทอง

นักการภารโรง

นางสาวสุมาลี โพธิ์ชุ่ม

คนงาน

นางสาวสุนิชา กาญจนประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่งาน